Лідерство в реабілітації – Оцінювання ситуації

Головний редакторThomas Longbottom на основі курсу
Jason Giesbrecht

Основний внесокThomas Longbottom, Jess Bell, Kim Jackson і Ewa Jaraczewska

Вступ(edit|edit source)

Рисунок 1: Чотири кроки до лідерства в реабілітації

Зазвичай існує прогалина між знаннями про лідерство та практичним лідерством. Подолання цієї прогалини може допомогти особам, які займають офіційні та неофіційні лідерські позиції, стати дієвими та впливовими лідерами у сфері реабілітації. Рамка для цієї роботи складається з чотирьох компонентів:(1)

Ця стаття присвячена саме етапу оцінювання ситуації.

Що таке лідерство?( edit | edit source )

Чітке розуміння того, що мається на увазі під терміном “лідерство”, є важливою передумовою для обговорення того, як розвиватися в ролі лідера. “Лідерство – це позиція, якій присвячують себе. Лідерство – це про себе. Лідерство – це про людей”. (2) Розглянемо порівняння того, чим лідерство НЕ є, і того, чим лідерство Є:(1)

Рисунок 1: Елементи лідерства

Ефективне лідерство не обмежується організаційною посадою з конкретними обов’язками та повноваженнями, а включає в себе характеристики спрямованості назовні та здатність мотивувати інших до спільної візії за допомогою впливу, що ґрунтується на довірі та повазі.(3) Проявляючи адаптивність, інноваційність, ініціативність та готовність до змін, лідер завойовує довіру серед послідовників.(4) Ці якості можуть бути притаманні або розвинуті в людині, яка є формальним лідером (тобто тим, хто офіційно призначений на керівну посаду) або неформальним лідером, який має здатність впливати через натхнення, залучення та заохочення.(1) Неформальні лідери можуть бути особливо важливими в охороні здоров’я.(5)

Формальний лідер…(1)

 • Особа, офіційно призначена організацією або обрана її членами на керівну посаду.
 • Той, хто володіє формальними повноваженнями в організаційній ієрархії.
 • Той, хто може вести за собою авторитетом, впливом, залученням або їх поєднанням; члени команди можуть реагувати на це з повагою та захопленням або зі страхом і підпорядкуванням.
 • Приклади: менеджер, керівник, капітан команди, директор, головний виконавчий директор.

Неформальний лідер…(1)

 • Хтось, хто не має формальних організаційних повноважень чи влади.
 • Хтось, хто може володіти унікальними навичками, освітою чи знаннями.
 • Хтось, хто є емоційно ефективним.
 • Той, хто впливає на інших через переконання, натхнення, залучення, стосунки чи заохочення.
 • Приклади: лікар, член команди, будь-хто.

Під час обговорення розвитку ефективного лідерства також корисно розрізняти поведінку супервізії, менеджменту та лідерства. Супервізія – це моніторинг і нагляд за роботою інших людей, для забезпечення належного виконання їхньої роботи. Це може стосуватися якості, кількості або своєчасності роботи. Менеджмент – це застосування адміністративного контролю та повноважень, регулювання ресурсів для забезпечення досягнення мети організації. Це охоплює планування, розроблення стратегій, керівництво, виконання та вирішення проблем. Лідерство – це заохочення, підтримка, мотивація, розвиток і натхнення інших до досягнення спільної візії. Це робиться через стосунки, довіру, взаємоповагу та автентичність.(1)

Ситуативне лідерство( edit | edit source )

Стиль лідерства – це спосіб, у який лідер поводиться/діє, щоб досягти поставленої мети, як він забезпечує керівництво та реалізує плани. Існує низка різних стилів лідерства, зокрема:(6)

 • Трансакційний стиль (Transactional style) – зосереджений на результативності (7)
 • Бюрократичний стиль (Bureaucratic style) – зосереджений на ієрархії та обов’язках
 • Візіонерський стиль (Visionary style) – наголошує на натхненні та прогресі
 • Стиль служіння (Servant style) – підхід, який є більш скромним і захисним
 • Ситуативне лідерство(8)

Ситуаційне лідерство спочатку було названо Hersey та Blanchard підходом “життєвого циклу”.(1) У ситуаційному лідерстві не існує “найліпшого” лідерського підходу(1) – скоріше, підхід повинен бути скоригований відповідно до людей, якими керують та поставленого завдання.(8) Це адаптивний, гнучкий стиль, який залежить від ситуації.(9) Ситуаційне лідерство включає в себе як директивну, так і підтримуючу лідерську поведінку, і ситуаційний лідер повинен знайти правильний баланс між цими двома підходами.

Чотири виміри ситуативного лідерства:(1)

Рисунок 2: Директивне та підтримуюче лідерство

 1. Директивне (Directing): Фокусується на виконанні завдань, менше уваги приділяючи потребам членів команди; вимагає чітких інструкцій і нагляду.
 2. Коучинг (наставництво, Coaching): акцент робиться на підвищенні впевненості та розвитку навичок членів команди з метою збільшення їхньої спроможності та незалежності.
 3. Підтримуюче (Supporting): Фокусується на тому, щоб слухати, заохочувати, надавати зворотній зв’язок і настанови, з вірою в те, що члени команди зможуть досягти бажаних результатів.
 4. Делегування (Delegating): Підхід, який заохочує автономію, але надає підтримку і керівництво в разі потреби.

Усвідомлення ситуації( edit | edit source )

“Усвідомлення ситуації (Situation awareness) – це сприйняття елементів навколишнього середовища в обсязі часу і простору, осмислення їхнього значення і прогнозування їхнього стану в найближчому майбутньому”. — Доктор Mica Endsley(10)

Теорія усвідомлення ситуації випливає з роботи, виконаної у військових умовах, де в умовах високого стресу, високих ризиків необхідно швидко приймати рішення в дуже мінливому середовищі. Вона передбачає сприйняття оточення, розуміння того, що відбувається, і прогнозування того, що може статися в найближчому майбутньому. Згідно з Endsley,(11) усвідомлення ситуації передує прийняттю рішення і діям, і воно ґрунтується на меті, завданнях і очікуваннях. На це можуть впливати такі чинники, як стрес і складність. Механізми обробки інформації, на які впливають такі чинники, як досвід, здібності та навчання, впливають на те, як усвідомлюється ситуація.(11)

Існує три рівні усвідомлення ситуації:(1)

 1. Сприйняття, де основна увага приділяється збору якісних і кількісних даних про ситуацію.
 2. Розуміння, коли лідер аналізує і синтезує інформацію, щоб зрозуміти ситуацію.
 3. Прогнозування, де основна увага приділяється передбаченню результату на основі прийнятих рішень і вжитих заходів.

На етапі сприйняття лідери ставлять такі запитання:(1)

Рисунок 3: Рівні сприйняття ситуації

 • Що відбувається навколо мене?
 • Якими є реальні обставини?
 • Хто до цього причетний?
 • Де відбувається ситуація?
 • Коли це відбувається?
 • Які емоції задіяні?
 • Яку поведінку чи дії я спостерігаю?
 • Які мої очікування та мета?
 • Що втрачено?

На етапі розуміння лідер намагається зрозуміти ситуацію, перш ніж обрати підхід до лідерства, інтегруючи нову інформацію в міру її надходження.(1) Запитання, які можна поставити, можуть бути такими:

 • Наскільки добре функціонує команда/група/особа?
 • Чи відповідає система поставленим меті, очікуванням і бажаним результатам, чи знаходиться вона на правильному шляху?
 • Система поліпшується, погіршується чи залишається незмінною?
 • Чи є відхилення від очікувань щодо команди/групи/особи?

На етапі прогнозування лідер прогнозує результати на основі своїх рішень і дій.(1) Питання, що задаються, можуть охоплювати:(1)

 • Як ця ситуація вплине на майбутнє?
 • Які рішення мені потрібно прийняти, щоб досягти бажаного результату?
 • Які дії є необхідними для корекції курсу?
 • Що станеться якщо я прийму це рішення і почну діяти?
 • Що може стати на заваді?
 • Чого я уникатиму?

Соціальний / емоційний інтелект та прийняття рішень( edit | edit source )

Рисунок 4: Модель емоційного та соціального інтелекту Bar-On

Reuven Bar-On визначає емоційний інтелект як “набір некогнітивних здібностей, компетентностей і навичок, які впливають на здатність людини успішно справлятися з вимогами і тиском навколишнього середовища”.(12) Модель Bar-On описує емоційні та соціальні компетентності, які визначають, наскільки ефективно ми розуміємо і виражаємо себе, розуміємо інших і спілкуємося з ними, а також справляємося з повсякденними вимогами.(1) ). Ця модель складається з п’яти основних складових, кожна з яких має три підшкали (див. Рис. 4). У цій статті ми зосередимося на компоненті “Прийняття рішень”. Цей компонент стосується того, як ми виконуємо щоденні життєві завдання, вирішуючи, як впоратися з ситуацією і як контролювати свої імпульси. Три субшкали, що містяться в цій складовій – це вирішення проблем, контроль імпульсів і тестування реальності.(12)

Вирішення проблем – це здатність керувати емоціями, пов’язаними з прийняттям рішень, розуміти, на кого ці рішення можуть вплинути, і враховувати потенційні наслідки. Людина з високими показниками за цією субшкалою схильна ретельно розглядати варіанти, аналізуючи ситуацію з різних боків, вирішуючи проблему з головою. На протилежному кінці спектру, людина з низьким показником за цією субшкалою часто відкладає або уникає прийняття рішень через пов’язані з цим емоції.(1)

Контроль імпульсів – це здатність протистояти імпульсам або спокусам до дії. Людина з низьким рівнем контролю імпульсів схильна перебивати інших, приймати поспішні рішення, занадто багато говорити і намагатися слухати інших. Їй важко утриматися від того, щоб не зробити чи не сказати щось не те або не прийняти неправильне рішення. З іншого боку, людина з високим рівнем контролю імпульсів здатна уникати необдуманих вчинків, зберігаючи розумний підхід до того, як діяти далі. Якщо він надмірно високий, це може сприйматися як надмірний контроль, байдужість або незалученість.(1)

Тестування реальності означає здатність оцінювати відмінності між тим, що відчувається, і тим, що об’єктивно існує. Це передбачає здатність розпізнавати, коли емоції або особиста упередженість можуть призвести до того, що людина буде менш об’єктивною. На неї може впливати здатність зосереджувати увагу, намагаючись оцінити і впоратися з ситуаціями, що виникають. Це також здатність обмежувати тенденцію перебільшувати або прикрашати реальні проблеми. Людина з високим показником за субшкалою „Тестування реальності” активно усуває упередження, які впливають на її світосприйняття. Вони будуть докладати всіх зусиль, щоб зрозуміти ситуацію, збираючи інформацію з різних джерел і використовуючи факти для перевірки емоцій, сприйняття і думок. Коли це стає надмірним, людина може бути паралізована аналітикою. Вона надмірно обмірковує ситуацію або рішення. З іншого боку, людина з низьким рівнем цього показника може приймати недоречні або непродуктивні рішення через схильність до непрактичності, перебільшення та надмірної драматизації.(1)

Підсумовуючи все разом( edit | edit source )

Рисунок 5: Тестування реальності

Щоб запобігти тенденції бачити ситуацію такою, якою ми її хочемо (або боїмося) бачити на етапі усвідомлення ситуації, лідеру необхідно використовувати призму емоційного інтелекту і тестування реальності. За допомогою фокусу та уваги можна розвинути цю здатність тестувати і розуміти реальність.

 • Враховуйте, що перші враження та інстинкти можуть бути неточними.
 • Не вірте всьому, що ви спочатку подумали чи відчули, а збирайте об’єктивні дані, перш ніж робити висновки.
 • Шукайте точку зору інших.
 • Будьте допитливими і ставте запитання.
 • Пам’ятайте про упередження та припущення, які можуть впливати на рішення.
 • Щодня знаходьте час для роздумів про те, що відбувається.
 • Вивчайте сильні емоції, які виникають у ситуаціях, намагайтеся зрозуміти їх та їхній потенційний вплив на об’єктивність.(1)

Емоційний інтелект можна ефективно тренувати.(13) Розвиток навички послідовно розуміти, що насправді відбувається, потребує практики, зворотного зв’язку та вдосконалення. Яким лідером ви будете? Дотримуйтесь інструкцій моделі Усвідомлення ситуації за Endsley для процесу сприйняття, розуміння та прогнозування в ситуації лідерства.(10)(11) Пам’ятайте про упередження та аспекти емоційного інтелекту. Тестуйте реальність, прагнучи до об’єктивності. Ставте правильні запитання.

Оцінювання ситуації: Практична вправа( edit | edit source )

Завантажте цю робочу таблицю, щоб попрактикуватися в оцінюванні ситуації за допомогою стратегій, описаних у цьому курсі.

Ресурси(edit|edit source)

Посилання(edit|edit source)

 1. 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 Jason Giesbrecht. Leading in Rehabilitation – Assess the Situation. Plus Course. 2022.
 2. Luedi MM. Leadership in 2022: A perspective. Best Practice & Research Clinical Anaesthesiology. 2022 Apr 12.
 3. Kjellström S, Stålne K, Törnblom O. Six ways of understanding leadership development: An exploration of increasing complexity. Leadership 2020;16(4):434–60.
 4. Issah M. Change Leadership: The Role of Emotional Intelligence. SAGE Open 2018;8(3):215824401880091. Available from: https://dx.doi.org/10.1177/2158244018800910
 5. Lawson D, Fleshman JW. Informal Leadership in Health Care. Clinics in Colon and Rectal Surgery. 2020;33(04):225–7.
 6. 10 common leadership styles (plus how to find your own) (Internet). Indeed Career Guide. (cited 2022Feb1). Available from: https://www.indeed.com/career-advice/career-development/10-common-leadership-styles
 7. Richards A. Exploring the benefits and limitations of transactional leadership in healthcare. Nursing Standard. 2020 Oct 22;35(12):46-50.
 8. 8.0 8.1 Hersey, P., & Blanchard, K. H. (1969). Life Cycle Theory of Leadership. Training Development, 23, 26-34.
 9. Raza, S. A., & Sikandar, A. Impact of leadership style of teacher on the performance of students: An application of Hersey and Blanchard situational model. Bulletin of Education and Research. 2018;40(3):73-94.
 10. 10.0 10.1 Endsley MR. Toward a theory of situation awareness in dynamic systems. Human Factors 1995;37(1):32–64.
 11. 11.0 11.1 11.2 Endsley MR, Jones DG. Designing for situation awareness: An approach to user-centered design. Boca Raton FL: CRC Press; 2012.
 12. 12.0 12.1 Bar-On R. A broad definition of emotional-social intelligence according to the Bar-On Model (Internet). reuvenbaron.org. 2013 (cited 2022Feb1). Available from: https://www.reuvenbaron.org/wp/37-2/
 13. Gilar-Corbi R, Pozo-Rico T, Sánchez B, Castejón J-L. Can emotional intelligence be improved? A randomized experimental study of a business-oriented EI training program for senior managers. PLOS ONE 2019;14(10):e0224254.
 14. CernerEng. Situation Awareness, Mica Endsley. Available from: https://www.youtube.com/watch?v=0WaGolF2V2c (last accessed 24/03/2022)
This article or area is currently under construction and may only be partially complete. Please come back soon to see the finished work! (26/01/2023)


Професійний розвиток вашою мовою

Приєднуйтесь до нашої міжнародної спільноти та беріть участь в онлайн курсах для фахівців з реабілітації.

Переглянути доступні курси