Міжнародне законодавство, що регулює примусове переміщення

АвторNaomi O’Reilly як частина PREP Content Development Project

Найліпші учасникиNaomi O’Reilly, Kim Jackson, Jess Bell та Carin Hunter

Вступ(edit|edit source)

Законодавство може мати кілька цілей: воно може регулювати, санкціонувати, обмежувати або дозволяти. У сфері переміщених осіб прийнято законодавство для роз’яснення обов’язків кожної країни та забезпечення законних прав. Захист прав громадян є обов’язком кожної окремої держави. Якщо цього не відбувається і верховенство права в державі порушується через те, що уряд не може або не хоче забезпечити захист прав своїх громадян, тоді інша країна зобов’язана втрутитися, щоб забезпечити дотримання цих прав. Це називається «міжнародним захистом». (1) Міжнародна правова база, на якій базується цей захист, була розроблена після Другої світової війни у відповідь на масові переміщення населення, які як результат, є потенціалом дестабілізації. (2) Міжнародне гуманітарне право, право біженців і право прав людини є взаємодоповнювальними нормами права, які мають спільну мету, захист життя, здоров’я та гідності людей, і утворюють складну мережу додаткових заходів захисту. (3)

Гуманітарні принципи ( редагувати | редагувати джерело )

Основні гуманітарні принципи гуманності, неупередженості, незалежності та нейтралітету походять від роботи Міжнародного комітету Червоного Хреста та національних товариств Червоного Хреста/Червоного Півмісяця. Вони базуються на міжнародному гуманітарному праві та забезпечують основу для інтегрованих і широко прийнятих кодексів поведінки, зобов’язань і основних стандартів, які лежать в основі «гуманітарного» реагування. (4) Ці гуманітарні принципи були офіційно закріплені у двох резолюціях Генеральної Асамблеї. Перші три принципи, гуманність, нейтралітет і неупередженість, відомі як гуманітарне реагування, були схвалені в Резолюції 46/182 Генеральної Асамблеї ООН від 1991 року, тоді як четвертий принцип незалежності був схвалений у 2004 році в Резолюції 58/114.

Ці гуманітарні принципи забезпечують фундаментальну основу для гуманітарних акцій, яких професіонали з реабілітації, що працюють як фахівці гуманітарного реагування, повинні завжди дотримуватися. Ці принципи є центральними для встановлення та підтримки доступу до постраждалих людей, чи то в разі лиха, чи у складних надзвичайних ситуаціях, таких як збройний конфлікт. Вони повинні направляти вас у всіх ваших рішеннях.(5)

Таблиця 1. Основні гуманітарні принципи (5)
Гуманність Нейтралітет Неупередженість Незалежність
На людські страждання потрібно звертати увагу всюди, де б вони не були. Метою гуманітарних акцій є захист життя та здоров’я та забезпечення поваги до людини. Гуманітарні організації не повинні приймати будь-яку сторону у військових діях або брати участь у суперечках політичного, расового, релігійного чи ідеологічного характеру. Гуманітарні акції мають здійснюватися лише на основі потреби, віддаючи перевагу найневідкладнішим випадкам страждань і не створюючи негативних відмінностей на основі національності, раси, статі, релігійних переконань, класових чи політичних переконань. Гуманітарні акції повинні бути автономними від політичних, економічних, військових чи інших цілей, які будь хто може переслідувати в тих сферах, де здійснюються гуманітарні акції.
Особливу увагу слід приділяти найбільш уразливим верствам населення, таким як діти, жінки, люди похилого віку та люди з обмеженнями життєдіяльності. Реабілітація має надаватися без дискримінації та керуватися виключно на основі потреб, а пріоритет має бути наданий тим, хто має найбільш нагальні потреби.

Міжнародне право прав людини ( редагувати | редагувати джерело )

Загальна декларація прав людини (8) , прийнята в 1948 році, вважається основою міжнародного права прав людини. Вона символізує загальне визнання того, що основні права та фундаментальні свободи є невід’ємними для всіх людей, невідчужуваними та однаково застосовними до кожного, і що кожен з нас народжується вільним і рівним у своїй гідності та правах. Незалежно від нашої національності, місця проживання, статі, національного чи етнічного походження, кольору шкіри, релігії, мови чи будь-якого іншого статусу, міжнародна спільнота 10 грудня 1948 року взяла на себе зобов’язання підтримувати гідність і справедливість для всіх нас. Разом з Міжнародним пактом про громадянські та політичні права (9) та його двома факультативними протоколами, а також Міжнародним пактом про економічні, соціальні та культурні права(10), утворюють т. зв Міжнародний білль про права людини.(11) Право про права людини регулює зобов’язання держав щодо громадян та інших осіб у межах їх юрисдикції. Право про права людини закріплює найвищий людський ідеал, що кожна людина має набір прав і свобод, які як такі не можуть бути відібрані державою та застосовуватися в будь-який час. (12)

За даними Організації Об’єднаних Націй, зобов’язання, викладене в Загальній декларації прав людини 1948 року, було втілено в право у формі договорів, звичаєвого міжнародного права, загальних принципів, регіональних угод і національного законодавства, через які права людини виражені та гарантовані. Вона надихнула понад 80 міжнародних договорів і декларацій з прав людини, регіональних конвенцій з прав людини, національних законопроектів про права людини та конституційних положень, які разом складають комплексну юридично обов’язкову систему заохочення та захисту прав людини.(8)

Охоплені дев’ять основних міжнародних договорів з прав людини встановлюють міжнародні стандарти щодо захисту та сприяння правам людини, до яких держави можуть приєднатися, ставши учасниками (13). Ці договори:

Міжнародне гуманітарне право ( редагувати | редагувати джерело )

Міжнародне гуманітарне право, також відоме як право війни або право збройних конфліктів, що ґрунтується на нормах стародавніх цивілізацій і релігій, є набором норм, спрямованих на обмеження наслідків збройного конфлікту з гуманітарних причин. Воно захищає осіб, які не беруть або більше не беруть участі у військових діях, і обмежує засоби та методи ведення війни та застосовується лише до збройних конфліктів і не поширюється на внутрішне напруження чи заворушення, акти чи терор.(14)

Значна частина міжнародного гуманітарного права міститься в чотирьох Женевських конвенціях 1949 року, які згодом були доповнені двома наступними угодами: Додатковими протоколами 1977 року, що стосуються захисту жертв збройних конфліктів. Інші угоди, які складають міжнародне гуманітарне право, забороняють використання певної зброї та військової тактики, захищають певні категорії людей і вантажів та включають: (14)

Міжнародне гуманітарне право захищає тих, хто не бере участі в бойових діях, наприклад цивільних осіб, медичний і релігійний військовий персонал, а також тих, хто припинив участь, наприклад поранених, потерпілих корабельної аварії та хворих учасників бойових дій, а також військовополонених.(14)

Право біженців ( редагувати | редагувати джерело )

Конвенція 1951 року про статус біженців (Convention relating to the Status of Refugees) ( редагувати | редагувати джерело )

Конвенція 1951 року про статус біженців , відома як Конвенція про біженців, є основним міжнародним інструментом права біженців, який базується на статусі та правах. Ратифікована 146 державами-учасницями, вона дає визначення терміну «біженець» і окреслює права переміщених осіб, а також юридичні зобов’язання держав щодо їх захисту. Конвенція чітко визначає, хто такий біженець, який правовий захист, допомогу та соціальні права вони повинні отримати від країн, які підписали документ. Вона містить вичерпні положення щодо обов’язків і прав біженців у таких різноманітних сферах, як оплачувана робота, трудове законодавство, соціальне забезпечення, державна допомога та освіта. Конвенція також визначає зобов’язання біженців перед приймаючими урядами та певними категоріями чи особами, такими як військові злочинці, які не відповідають вимогам для отримання статусу біженця.(15) Положення Конвенції 1951 року не застосовуються до будь-якої особи, щодо якої є серйозні підстави вважати, що вони;

 • вчинили злочин проти миру, воєнний злочин або злочин проти людяності, як це визначено в міжнародних документах, розроблених для включення положень щодо таких злочинів;
 • вчинили серйозний злочин неполітичного характеру за межами країни притулку до того, як їх прийняли в цю країну як біженців;
 • були визнані винними в діях, що суперечать цілям і принципам ООН. (15)

Основним принципом Конвенції 1951 року є принцип невислання, який стверджує, що біженця не слід повертати до країни, де він стикається з серйозною загрозою його життю чи свободі, що зараз вважається нормою звичаєвого міжнародного права.

Протокол 1967 року про статус біженців (Protocol relating to the Status of Refugees) ( редагувати | редагувати джерело )

Протокол 1967 року про статус біженців є міжнародним договором, який слід читати разом із Конвенцією 1951 року про статус біженців, відомою як Конвенція про біженців. Конвенція про біженців 1951 року була розроблена після Другої світової війни і застосовувалася лише до людей, які були переміщені внаслідок подій, що відбулися в Європі до 1 січня 1951 року. Після 1951 року виникли нові ситуації з біженцями, і ці нові біженці не підпадали під дію Конвенції про біженців 1951 року, що призвело до розробки Протоколу 1967 року. Протокол 1967 року мав на меті забезпечити рівний статус для всіх біженців, незалежно від їхнього географічного розташування та дати 1 січня 1951 року. (18)

По суті, Протокол 1967 року зняв географічні та часові обмеження Конвенції про біженців, щоб Конвенція застосовувалася універсально. (15) Цей договір гарантує, що захист у Конвенції про біженців, який спочатку обмежувався Європою після Другої світової війни, поширюється на всіх біженців.

Конвенція Організації африканської єдності 1969 р. яка регулює конкретні аспекти проблем біженців в Африці (Organisation of African Unity Convention Governing the Specific Aspects of Refugee Problems in Africa) ( редагувати | редагувати джерело )

Конвенція Організації африканської єдності 1969 року, яка регулює конкретні аспекти проблем біженців в Африці , прийнята в Аддіс-Абебі 10 вересня 1969 року та набула чинності 20 червня 1974 року, є регіональним правовим інструментом, що регулює захист біженців в Африці, та включає 15 статей. Вона базується на Конвенції про біженців 1951 року та Протоколі 1967 року про статус біженців і вплинула на Картахенську декларацію 1984 року та Конвенцію Африканського союзу про захист та допомогу внутрішньо переміщеним особам в Африці 2009 року, також відому як Кампальська конвенція. (19)

Картахенська декларація про біженців 1984 року (Cartagena Declaration on Refugees) ( редагувати | редагувати джерело )

Під впливом Конвенції Організації африканської єдності, що регулює конкретні аспекти проблем біженців в Африці, Картахенська декларація про біженців 1984 року, (20) або просто Картахенська декларація, прийнята в 1984 році делегатами з 10 країн Латинської Америки: Беліз, Колумбія, Коста-Ріка, Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Мексика, Нікарагуа, Панама, є необов’язковим регіональним інструментом у Латинській Америці щодо захисту біженців. (20)

Картахенська декларація запровадила набагато ширшу категорію осіб, які потребують міжнародного захисту, щоб вважатися біженцями, включаючи «осіб, які втекли зі своєї країни через те, що їхнє життя, безпека чи свобода опинилися під загрозою загального насильства, зовнішньої агресії, внутрішніх конфліктів, масових конфліктів порушення прав людини або інших обставин, що серйозно порушили громадський порядок». (20)

Дублінська постанова (Dublin Regulation) ( редагувати | редагувати джерело )

Дублінський режим спочатку був встановлений Дублінською конвенцією , яка була підписана в Дубліні, Ірландія, 15 червня 1990 року та вперше набула чинності 1 вересня 1997 року. (21) Після цього було прийнято Дублінський регламент IIякий було прийнято у 2003 році як угоду між Європейським Союзом, Ісландією, Норвегією та Ліхтенштейном, що визначає, яка держава-член відповідає за розгляд заяв про надання притулку від осіб, які шукають міжнародного захисту відповідно до Женевської конвенції про біженців 1951 року та Директиви про кваліфікацію в Європейському Союзі в рамках Європейського Союзу. По суті, Дублінський регламент забезпечує правову основу та процедурні правила для встановлення критеріїв та механізмів для визначення держави, відповідальної за розгляд заяви про міжнародний захист, поданої в одній із держав-учасниць громадянином третьої країни або особою без громадянства, на основі ряду критеріїв. Критерії встановлення відповідальності в ієрархічному порядку залежать від сімейних обставин, нещодавньої наявності візи чи дозволу на проживання в державі-члені, до того, чи в’їхав заявник до ЄС нерегулярно чи регулярно. (21) (22) (23)

Метою Дублінського регламенту є забезпечення швидкого доступу до процедур надання притулку та розгляду заяви по суті однією, чітко визначеною державою-членом. Однією з цілей Регламенту є забезпечення того, щоб особа не подавала багаторазових заяв про надання притулку в кількох державах-членах. Відповідно до Дублінського регламенту, сім’ї та родичі, які розлучилися в різних європейських країнах, можуть возз’єднатися під час подачі заяви про надання притулку. Діти без супроводу можуть подати заявку на приєднання до одного з батьків, законного опікуна або брата або сестри, тітки, дядька чи бабусі чи дідуся, які проживають у Європі. Дорослі можуть подати заяву на приєднання до членів своєї сім’ї (супруг/партнер або діти) в іншій країні, якщо член сім’ї є шукачем притулку чи біженцем або йому надано додатковий захист. (24)

В останні роки ця домовленість поклала на деякі європейські країни набагато більшу відповідальність за поводження з мігрантами та біженцями, ніж на інші країни, в результаті чого велика кількість мігрантів і біженців не отримують підтримки та допомоги, на яку вони мають право. Огляд у 2008 році виявив, що за відсутності гармонізації «Дублінська система є несправедливою як щодо шукачів притулку, так і щодо певних держав-членів», (25) чинячи посилений тиск на зовнішні прикордонні регіони ЄС і жорстоко порушуючи життя тих, хто тікає до Європи в пошуках захисту. Це призвело до подальших реформ із прийняттям Дублінського регламенту III (№ 604/2013) у червні 2013 року, який замінив Регламент Дублін II. (23) (26) (27)

У вересні 2020 року Європейський Союз запропонував нову європейську систему управління міграцією на заміну Дублінського регламенту, яка матиме спільні структури щодо притулку та повернення, а також матиме новий сильний механізм солідарності.

Нью-Йоркська декларація про біженців і мігрантів 2016 (New York Declaration for Refugees and Migrants) ( редагувати | редагувати джерело )

19 вересня 2016 року Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй одноголосно прийняла Нью-Йоркську декларацію про біженців і мігрантів, яка підтверджує важливість міжнародного режиму біженців і містить широкий спектр зобов’язань держав-членів щодо зміцнення та покращення механізмів захисту людей на рухатися.

Единбурзька декларація про міграцію, етнічну приналежність, расу та здоров’я 2018 року (Edinburgh Declaration on Migration, Ethnicity, Race and Health) ( редагувати | редагувати джерело )

У травні 2018 року в Единбурзі відбувся 1-й Всесвітній конгрес з питань міграції, етнічної приналежності, раси та здоров’я, в якому взяли участь понад 50 країн. Результатом конгресу стала Единбурзька декларація. (30) Дослідники та професіонали у сфері охорони здоров’я виступили з деклараціює про інтеграцію діалогу з питань, пов’язаних з міграцією, етнічною приналежністю, расою, корінним населенням і ромами. (31)

Глобальний договір про біженців 2018 (Global Compact on Refugees) ( редагувати | редагувати джерело )

17 грудня 2018 року, після більш ніж двох років значних консультацій під керівництвом УВКБ ООН з державами-членами, міжнародними організаціями, біженцями, громадянським суспільством, приватним сектором та експертами, Генеральна Асамблея ООН підтвердила Глобальний договір про біженців. (32)

Глобальний договір про біженців є основою для більш передбачуваного та справедливого розподілу відповідальності, визнаючи, що стійке рішення для переміщених осіб не може бути досягнуте без міжнародного співробітництва, і надає план для урядів, міжнародних організацій та інших зацікавлених сторін, щоб гарантувати, що приймаючі громади отримають необхідну підтримку і що біженці можуть вести продуктивне життя. (33) Чотири ключові цілі: (32)

 • Послабити тиск на приймаючі країни;
 • Підвищити самозабезпеченості біженців;
 • Розширити доступ до рішень третіх країн;
 • Умови підтримки в країнах походження для безпечного та гідного повернення. (32)

Право внутрішньо переміщенних (Internal Displacement Law) ( редагувати | редагувати джерело )

Як і всі люди, внутрішньо переміщені особи користуються правами людини, які сформульовані міжнародними документами з прав людини та звичаєвим правом. Крім того, у ситуаціях збройного конфлікту вони користуються тими ж правами, що й інші цивільні особи, на різноманітний захист, передбачений міжнародним гуманітарним правом. Саме уряди держав, де знаходяться внутрішньо переміщені особи, несуть основну відповідальність за допомогу їм та захист, а міжнародне співтовариство відіграє додаткову роль, і жодна агенція чи організація не призначені глобальним лідером із захисту та допомоги внутрішньо переміщеним особам.

Керівні принципи Організації Об’єднаних Націй щодо внутрішнього переміщення 2004 року ( United Nations Guiding Principles on Internal Displacement) ( редагувати | редагувати джерело )

Керівні принципи ООН щодо внутрішнього переміщення (35) стосуються конкретних потреб внутрішньо переміщених осіб у всьому світі. Вони визначають права та гарантії, пов’язані з захистом осіб від примусового переміщення, з їх захистом і допомогою під час переміщення, а також під час повернення або переселення та реінтеграції, узгоджуються та відображають міжнародне право прав людини та гуманітарне право, а також право біженців. (35)

Кампальська конвенція Африканського Союзу про захист та допомогу внутрішньо переміщеним особам в Африці 2009 (African Union Kampala Convention for the Protection and Assistance of Internally Displaced Persons in Africa) ( редагувати | редагувати джерело )

Кампальська конвенція Африканського союзу про захист та допомогу внутрішньо переміщеним особам в Африці (36) 2009 року — це договір Африканського союзу, який стосується внутрішнього переміщення, спричиненого збройним конфліктом, стихійними лихами та широкомасштабними проектами розвитку в Африці.

Право осіб без громадянства (Statelessness Law)( редагувати | редагувати джерело )

Конвенція 1954 року про статус осіб без громадянства (37) (38) і Конвенція 1961 року про скорочення осіб без громадянства (39) є ключовими міжнародними конвенціями, які стосуються проблеми осіб без громадянства. Вони доповнюються міжнародними договорами з прав людини та положеннями, що стосуються права на громадянство.

Конвенція 1954 року про статус осіб без громадянства ( редагувати | редагувати джерело )

Конвенція 1954 р. про статус осіб без громадянства (Convention relating to the Status of Stateless Persons), прийнята 28 вересня 1954 року та набула чинності 6 червня 1960 року, надала визначення особи без громадянства як особи, «яка не вважається громадянином жодної держави відповідно до її законодавства», і разом з цим основу міжнародної правової бази для вирішення проблеми осіб без громадянства. (38)

Ця Конвенція окреслила мінімальні стандарти поводження, які вимагали, щоб особи без громадянства мали ті самі права, що й громадяни держави, щодо свободи релігії та освіти їхніх дітей, а також передбачали, що особи без громадянства мають право на об’єднання, право на роботу та житло, повинні мати принаймні таке саме ставлення, як і до інших негромадян. (38)

Конвенція про скорочення осіб без громадянства 1961 року (Convention on the Reduction of Statelessness) ( редагувати | редагувати джерело )

Були розроблені Конвенція про скорочення осіб без громадянства 1961 р, (40) прийнята 30 серпня 1961 року та набула чинності 13 грудня 1975 року, є провідним міжнародним документом, який встановлює правила щодо надання та відмови у громадянстві для запобігання новим випадкам відсутності громадянства та доповнює Конвенцію 1954 року про статус осіб без громадянства. Вона включає 10 статей, які передбачають гарантії, що мають застосовуватися державами для запобігання та скорочення осіб без громадянства в чотирьох основних сферах: (40)

 1. Заходи щодо запобігання відсутності громадянства серед дітей
 2. Заходи щодо уникнення відсутності громадянства внаслідок втрати або відмови від громадянства
 3. Заходи щодо уникнення відсутності громадянства внаслідок позбавлення громадянства
 4. Заходи щодо уникнення відсутності громадянства в контексті правонаступництва держав (40)

Право щодо торгівлі людьми та контрабанди людей ( редагувати | редагувати джерело )

Торгівля людьми та незаконне перевезення мігрантів є глобальними та широко поширеними злочинами, які використовують чоловіків, жінок та дітей для отримання прибутку. Організовані мережі або особи, які стоять за цими прибутковими злочинами, використовують уразливих, зневірених або просто шукаючих кращого життя людей. Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності (41) , ухвалена резолюцією 55/25 Генеральної Асамблеї від 15 листопада 2000 року, є основним міжнародним документом у боротьбі з транснаціональною організованою злочинністю, доповнена трьома протоколами, які спрямовані на конкретні сфери та прояви організованої злочинності. Два з цих протоколів були спрямовані на запобігання торгівлі людьми та контрабанді людей. (41)

Протокол про запобігання, припинення торгівлі людьми та покарання за неї (Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons) ( редагувати | редагувати джерело )

Так Протокол про запобігання і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності (42), було прийнято Організацією Об’єднаних Націй у листопаді 2000 року як частину Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності та набув чинності 25 грудня 2003 року. Це перший юридично обов’язковий документ із міжнародно визнаним визначенням торгівлі людьми та надає інструмент для ідентифікації жертв і виявлення всіх форм експлуатації, які становлять торгівлю людьми. (42)

«Торгівля людьми» означає вербування, перевезення, передачу, переховування або отримання людей шляхом погрози силою або її застосування чи інших форм примусу, викрадення, шахрайства, обману, зловживання владою або уразливого становища або надання або отримання платежів чи переваг для отримання згоди особи, яка контролює іншу особу, з метою експлуатації. Експлуатація включає, як мінімум, експлуатацію проституції інших осіб або інші форми сексуальної експлуатації, примусову працю або послуги, рабство або діяльність, подібну до рабства, підневільне становище або видалення органів; (42)

Протокол проти незаконного ввезення мігрантів сушею, морем і повітрям (Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air) ( редагувати | редагувати джерело )

Протокол проти незаконного ввезення мігрантів сушею, морем і повітрям, який доповнює Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності , був прийнятий Організацією Об’єднаних Націй у листопаді 2000 року як частина Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності та набув чинності 28 Січень 2004 року. Це перший юридично обов’язковий документ із міжнародно визнаним визначенням контрабанди людей і надає інструмент для ідентифікації жертв і виявлення всіх форм експлуатації, які є контрабандою людей. (43)

“Незаконне ввезення мігрантів” означає забезпечення з метою одержання, прямо або посередньо, будь-якої фінансової або іншої матеріальної вигоди, незаконного в’їзду до будь-якої Держави-учасниці будь-якої особи, яка не є її громадянином або не проживає постійно на її території;

Відомий як Протокол про контрабанду, він спрямований на запобігання та боротьбу з незаконним ввезенням мігрантів, зменшення влади та впливу організованих злочинних груп, які зловживають мігрантами через незаконне ввезення людей, водночас захищаючи права незаконно ввезених мігрантів. Він наголошує на необхідності гуманного ставлення та необхідності комплексних міжнародних підходів до боротьби з незаконним перевезенням людей, включаючи соціально-економічні заходи, спрямовані на вирішення основних причин міграції. (44)

На відміну від торгівлі людьми, контрабанда людей зазвичай характеризується певним рівнем згоди між особою та контрабандистом, який припиняється після прибуття в кінцевий пункт призначення. Однак у багатьох ситуаціях мігранти піддаються погрозам, жорстокому поводженню, експлуатації та тортурам і навіть смерті від рук контрабандистів, причому поширені грубі порушення прав людини. Криміналізація незаконного ввезення мігрантів, якій сприяє Протокол про незаконне ввезення мігрантів, не спрямована на криміналізацію самих мігрантів, а спрямована на криміналізацію та судове переслідування тих, хто незаконно переправляє інших заради наживи.(43)

Висновок(edit|edit source)

Міжнародне гуманітарне право, право прав людини та закони, що регулюють переміщення, включаючи законодавство про біженців, внутрішнє переміщення, торгівлю людьми та контрабанду людей, є взаємодоповнюючими законами, які мають спільну мету, захист життя, здоров’я та гідності людей, і утворюють складну мережу додаткових засобів захисту.

Посилання(edit|edit source)

 1. UNHCR Ireland. Protecting Refugees: questions and answers. Available from: https://www.unhcr.org/en-ie/publications/brochures/3b779dfe2/protecting-refugees-questions-answers.html (Accessed 18 May 2022)
 2. Weiner M. Security, stability, and international migration. International security. 1992;17(3):91-126.
 3. Gillard EC. Humanitarian Law, Human Rights and Refugee Law: Three Pillars. InStatement at the International Association of Refugee Law Judges world conference, Stockholm, April 2005 Apr (pp. 21-23).
 4. A guidance document for medical teams responding to health emergencies in armed conflicts and other insecure environments. Geneva: World Health Organization; 2021. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
 5. 5.0 5.1 World health Organisation, Chapter.1 Humanitarian Principles and International Humanitarian Coordination Mechanisms. In Health Cluster Guide: A Practical Handbook. Geneva: World Health Organization; 2020. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
 6. Programme Learning Journey. Humanitarian Principles. Available from: https://youtu.be/EVKZACIndP4(last accessed 20/03/22)
 7. Sphere. Humanitarian Standards in Context. Available from: https://youtu.be/xuqFG1Fm1vw(last accessed 20/03/22)
 8. 8.0 8.1 Assembly UG. Universal declaration of human rights. UN General Assembly. 1948 Dec 10;302(2):14-25.
 9. Joseph S, Castan M. The international covenant on civil and political rights: cases, materials, and commentary. Oxford University Press; 2013 Jul 25.
 10. Vierdag EW. The legal nature of the rights granted by the international covenant on economic, social and cultural rights. Netherlands yearbook of international law. 1978 Dec;9:69-105.
 11. Vijapur AP, Savitri K. The International Covenants on Human Rights: An Overview. India Quarterly. 2006 Apr;62(2):1-37.
 12. United Nations. International Bill of Human Rights A brief history, and the two International Covenants. Available from: https://www.ohchr.org/en/what-are-human-rights/international-bill-human-rights (accessed 19 May 2022)
 13. United Nations. The Core International Human Rights Treaties. 2008
 14. 14.0 14.1 14.2 ICRC. What is International Humanitarian Law? Available from:https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/what_is_ihl.pdf (accessed 22 May 2022).
 15. 15.0 15.1 15.2 United N. Convention and Protocol Relating to the Status of Refugees. Annual review of population law. 1989;16:175.
 16. UNHCR Thailand. UNHCR | What is 1951 Refugee Convention?. Available from: https://youtu.be/k4PmQTB50xQ(last accessed 30/05/22)
 17. The British Academy. The 1951 UN Refugee Convention: its origins and significance | 10-Minute Talks. Available from: https://youtu.be/iH9PXIotFbU(last accessed 30/05/22)
 18. Weis P. The 1967 Protocol relating to the status of refugees and some questions of the law of treaties. Brit. YB Int’l L.. 1967;42:39.
 19. UNHCR, Organisation of African Unity Convention Governing the Specific Aspects of Refugee Problems in Africa, 1969.
 20. 20.0 20.1 20.2 Declaration C. Cartagena Declaration on Refugees. InColloquium on the International Protection of Refugees in Central America, Mexico and Panama 1984 Nov (Vol. 22).
 21. 21.0 21.1 Bartel A, Delcroix C, Pape E. Refugees and the Dublin Convention. Borders in Globalization Review. 2020 Aug 21;1(2):40-52.
 22. Suy LH. The Dublin Regulation.2014
 23. 23.0 23.1 SAPUTRI EE. Managing refugees the European way: the Dublin Convention from 1990 until today. 2021
 24. Papadimitriou PN, Papageorgiou IF. The New ‘Dubliners’: implementation of European council regulation 343/2003 (Dublin-II) by the Greek authorities. Journal of Refugee Studies. 2005 Sep 1;18(3):299-318.
 25. Lenart J. Fortress Europe: Compliance of the Dublin II regulation with the European convention for the protection of human rights and fundamental freedoms. Merkourios-Utrecht J. Int’l & Eur. L.. 2012;28:4.
 26. MALMERSJO G, REMAC M. Regulation 604/2013 (Dublin Regulation) and asylum procedures in Europe: Implementation Appraisal.
 27. Boroi D. DUBLIN REGULATION III–CONSIDERATIONS ON THE RESPECT OF ASYLUM APPLICANTS’RIGHTS. Analele Universității Titu Maiorescu. 2018;17(XVII):55-9.
 28. AsylEasy. Dublin Regulation. Available from: http://www.youtube.com/watch?v=ZEgezPFtm-k(last accessed 30/11/2020)
 29. UNHCR, the UN Refugee Agency. Volker Türk reflects on the New York Declaration for refugees and migrants (long). Available from: https://youtu.be/xVdMiywyMP0(last accessed 30/05/22)
 30. 1st World Congress on Migration, Ethnicity, Race and Health. EDINBURGH DECLARATION. Available from: http://www.merhcongress.com/welcome/edinburgh-declaration/ (accessed 21 June 2022)
 31. Walton HJ. The edinburgh declaration. Journal of the Royal Society of Medicine. 1993 Mar;86(3):184.
 32. 32.0 32.1 32.2 United Nations: Global Compact on Refugees. 2018. Available from: https://www.unhcr.org/5c658aed4 (Accessed 27th May 2017).
 33. Тюрк В. Перспективи та потенціал глобального договору щодо біженців. International Journal of Refugee Law. 2018 Dec;30(4):575-83.
 34. UNHCR, the UN Refugee Agency. What is the Global Compact on Refugees?. Available from: https://youtu.be/CMMExBiz7MQ(last accessed 22/16/22)
 35. 35.0 35.1 Kalin W. Guiding principles on internal displacement. Stud. Transnat’l Legal Pol’y. 2008;38:1.
 36. Asplet M, Bradley M. The African Union Convention for the Protection and Assistance of Internally Displaced Persons in Africa (Kampala Convention). International Legal Materials. 2013 Feb;52(1):397-410.
 37. Goodwin-Gill GS. Convention Relating to the Status of Stateless Persons. United Nations Audiovisual Library of International Law. United Nations. 2010:1.
 38. 38.0 38.1 38.2 UNHCR,Convention relating to the Status of Stateless Persons, 1954, Available from: https://www.unhcr.org/uk/protection/statelessness/3bbb25729/convention-relating-status-stateless-persons.html, (03 May 2022)
 39. Assembly UG. Convention on the Reduction of Statelessness. UN Treaty Series. 1961 Aug;989:175.
 40. 40.0 40.1 40.2 UNHCR, Convention on the Reduction of Statelessness. 1961. Available from: https://www.unhcr.org/uk/protection/statelessness/3bbb286d8/convention-reduction-statelessness.html, (03 May 2022)
 41. 41.0 41.1 Clark RS. The United Nations Convention against transnational organized crime. Wayne L. Rev.. 2004;50:161.
 42. 42.0 42.1 42.2 Annex, I.I., 2000. Protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and children, supplementing the United Nations convention against transnational organized crime. In Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime, United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto.
 43. 43.0 43.1 UNODC, Global Study on Smuggling of Migrants 2018 (United Nations publication, Sales No. E.18.IV.9).
 44. Ollus, N., 2004. Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Air and Sea, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime: A Tool for Criminal Justice Personnel (From Resource Material Series No. 62, P 31-43, 2004, Simon Cornell, ed.–See NCJ-206385). Annotation.


Професійний розвиток вашою мовою

Приєднуйтесь до нашої міжнародної спільноти та беріть участь в онлайн курсах для фахівців з реабілітації.

Переглянути доступні курси