Культура та комунікація

Головний редакторMarissa Fourie Основний внесокMandy Roscher, Merinda Rodseth, Jess Bell, Tarina van der Stockt, Naomi O’Reilly, Ewa Jaraczewska, Kim Jackson і Olajumoke Ogunleye

Виклик культурного розмаїття в медичній практиці( edit | edit source )

Широка глобальна міграція людей призвела до збільшення культурного та етнічного розмаїття в багатьох країнах.(1) Існує також міжкультурне та етнічне розмаїття серед населення окремих країн.(2) Медичні та реабілітаційні працівники часто доглядають за пацієнтами, які належать до різних культур, мають різне походження та мову спілкування. На жаль, етнічні меншини часто стикаються з неякісним обслуговуванням у сфері охорони здоров’я в усьому світі. Повідомляється про такі проблеми, як бар’єри в доступі до медичної допомоги, нерівність, нижча якість медичної допомоги та гірші результати.(3)(4)(5)(6)(7)

Кілька причин можуть відігравати певну роль у неякісному наданні мультикультурних медичних послуг. Ці чинники охоплюють мовні бар’єри,(8) відмінності в медичній грамотності, соціально-економічні стреси, дефіцит ресурсів у медичних установах, різне розуміння хвороби та лікування, негативне ставлення як серед пацієнтів, так і серед лікарів/опікунів, а також відмінності в культурі та традиціях.(3)(9) Для досягнення оптимальних медичних результатів важливо, щоб лікарі пам’ятали про цінності, переконання та поведінку своїх пацієнтів щодо охорони здоров’я і реагували на них відповідним чином.(10)

(11)

Роль культури в охороні здоров’я( edit | edit source )

Культуру можна визначити як однорідний набір цінностей, норм або поглядів (часто глибоко вкорінених), які поділяє певна група людей.(2) Кожна культура складається з окремих видимих аспектів (наприклад, мова, одяг, музика та їжа) і невидимих аспектів (таких як стилі спілкування, вірування, цінності, етика та управління емоціями). Невидимі аспекти культури визначають, як люди сприймають здоров’я і хворобу та як вони реагують на них.(10) Таким чином, культура може впливати на здоров’я різними способами. Це стосується комунікації та виявлення симптомів, стилів подолання, готовності звертатися за медичною допомогою,(4) упередженості/переваг до стратегій менеджменту,(10) а також довіри до медичних працівників і дотримання їхніх вимог.(12)

Існує потреба в ефективній та якісній медичній допомозі, що ґрунтується на визнанні та повазі культурних орієнтацій пацієнтів.(4) Успішна реалізація цього сприятиме прихильності пацієнтів до поточної медичної допомоги, а також до профілактичної медицини. Культурно-інклюзивні моделі охорони здоров’я повинні бути пацієнтоцентричними і сприяти підвищенню чутливості та поваги до культури пацієнтів серед клініцистів. (13) Клініцисти повинні бути готові дотримуватися основних цінностей, поведінки або поглядів, які можуть бути культурно важливими для їхніх пацієнтів. До них можуть належати релігія, вік, сексуальна орієнтація, роль сім’ї, професія та освіта.(12) Не слід також недооцінювати роль (часто культурно зумовлених) систем медичних переконань у потенційному успіху медичного менеджменту. Переконання пацієнтів щодо здоров’я впливають на сприйняття та інтерпретацію хвороби людиною і можуть визначати, чи буде вона звертатися за медичною допомогою.(10)

Системи поглядів на здоров’я, як правило, поділяються на три категорії: надприродні, холістичні та наукові.

Системи вірувань у надприродне

Система вірувань у надприродне визнає вплив вищої істоти або сили, якій підпорядковується пацієнт. Наприклад, хворий пацієнт може вважати себе жертвою покарання надприродних сил, таких як Бог або духи предків. Пацієнти можуть відвідувати традиційних цілителів, які, як вважається, мають здатність втручатися у справи надприродних сил.

Холістичні системи переконань

Холістична система вірувань представляє людину як поєднання взаємозалежних частин, а саме тіла, розуму, емоцій і духу. Якщо один з цих аспектів не функціонує оптимально, страждає вся істота. Тому холістична система вірувань прагне до максимального благополуччя розуму, тіла і душі у всіх сферах життя.

Наукові системи переконань

Наукова система поглядів залежить від об’єктивних, валідних і надійних показників у діагностиці та лікуванні, наукової аргументації та біомедичного підходу до хвороби і здоров’я. Ця система забезпечує основу для підготовки більшості медичних працівників. Як правило, наукові переконання залишають мало місця для співіснування холістичних переконань і вірувань у надприроднє у лікуванні хвороб, особливо якщо вони становлять якусь опозицію до практики більш наукового методу.(10)

Повага медичних працівників до різних систем переконань щодо здоров’я та знання ними цих систем уможливлює оптимальну комунікацію(3) та знижує частоту помилкових діагнозів або неефективного лікування.(10) На жаль, багато науково підготовлених медичних працівників мають обмежені знання про крос-культурні переконання щодо здоров’я.(1)(10) Література вказує на необхідності медичним освітнім закладам вкладати більше коштів у навчання адекватним мультикультурним навичкам,(1)(10) а також на важливість післядипломної підготовки в галузі культурної чутливості.(10) Замість того, щоб відкидати переконання пацієнта, які суперечать науковим поглядам, іноді необхідно дослідити ці переконання в конкретному контексті, щоб краще зрозуміти міркування пацієнта.

Міжкультурна медична комунікація( edit | edit source )

З попереднього розділу зрозуміло, що зустріч між клініцистом і пацієнтом, які належать до різних культурних середовищ, потенційно може бути зустріччю двох дуже різних ідей і контекстів догляду та медичного обслуговування.(10) Культурно зумовлений контекст, цінності, переконання і практики будуть сильно впливати на очікування, вподобання і поведінку пацієнта.(3)

Міжкультурна комунікація створює низку викликів.

Низький рівень володіння мовою

Низький рівень володіння мовою призводить до значної нерівності, коли пацієнти не можуть належним чином висловлювати свої думки, вербалізувати свої потреби та скарги. Їм також може бути важко розуміти мову лікаря або доглядальника. Це часто ставить під загрозу належне спільне визначення цілей і прийняття рішень.

Невербальні комунікативні сигнали

Невербальні комунікативні сигнали часто відрізняються в різних культурах, що може призвести до масового неправильного тлумачення невербальних повідомлень.

Культурна чутливість комунікації

Культурна чутливість комунікації стосується того, як інтерпретація та глибинні нюанси вербальних повідомлень можуть відрізнятися залежно від культурного контексту, навіть якщо обидві сторони в розмові розмовляють однією мовою. Наприклад, використання гумору в розмові з добрими намірами може вважатися недоречним у культурному контексті реципієнта.

Соціальний вимір комунікації

Соціальний вимір комунікації описує концепцію людяності в догляді. Часто, особливо за наявності низьких мовних здібностей, особи, які надають допомогу, зводять спілкування до мінімуму і зосереджуються лише на клінічному змісті. Пацієнти сприймають це як неуважність і відсутність соціальної підтримки. І навпаки, там, де лікарі активно намагаються включити соціальний аспект людини в комунікацію, пацієнти відчувають більшу підтримку і турботу.

Структурні умови комунікації

Структурні умови комунікації стосуються таких бар’єрів, як відсутність перекладача, питання конфіденційності у разі використання стороннього перекладача або брак часу, щоб повторити погано зрозумілі концепції або надати сенс спробі розмови.(3)

Принципи міжкультурної комунікації( edit | edit source )

Rust та його колеги(12) розробили експрес-курс з культурної компетентності для вирішення багатьох комунікативних проблем, з якими клініцисти можуть зіткнутися під час спілкування з пацієнтами з різних культурних середовищ. Реалізація цих кроків допоможе клініцистам враховувати культуру пацієнта в процесі прийняття спільних медичних рішень. CRASH – це мнемоніка п’яти компонентів культурно-чутливої медичної допомоги, а саме: враховувати культуру (consider Culture), виявляти повагу (show Respect), оцінювати/підтверджувати відмінності (Assess/Affirm differences), проявляти чутливість і самоусвідомлення (show Sensitivity і Self-awareness), і робити все це зі смиренням (Humility). (12) Ці компоненти більш детально розглянуті в Таблиці 1.

C Розглядаючи питання культури, клініцист визнає, що культурне розмаїття супроводжується різним сприйняттям, цінностями та досвідом у сфері охорони здоров’я та взаємодії між пацієнтом і клініцистом.
R Виявляти повагу означає не просто бути ввічливим чи толерантним до відмінностей, але й розуміти, що означає повага в контексті кожного пацієнта. Не соромтеся запитувати пацієнта, якщо ви чогось не знаєте. Діалог може охоплювати такі фрази “Для мене важливо поважати Вас. Чи є щось конкретне, чого я повинен уникати, що може бути розцінене як неповага?”. Потенційно чутливі теми, особливо ті, що стосуються попередніх утисків або статусу меншини, слід обговорювати з особливою обережністю.
A Оцінити – це означає встановити “внутрішньогрупові відмінності” в культурі вашого пацієнта і визначити, куди вони відносяться. Можливі питання можуть бути такими: “Яке походження вашої сім’ї?” або “Чи має ваша культура якийсь можливий вплив на ваше здоров’я?”.
Підтверджувати означає приймати культурні відмінності, а не відкидати їх. Існують певні культурно зумовлені звички, які легко сприймаються в негативному світлі, оскільки вони не корелюють з уявленнями клініциста про правильну поведінку. Наприклад, ситуація, коли пацієнт, який запізнився на п’ять хвилин, може бути сприйнята як неповага, хоча його наміри зовсім не були такими (у деяких культурах запізнення є цілком прийнятним). Намагайтеся побачити позитивний намір, а не сприймати негативний ефект.
S Культурно чутливе ставлення дасть вам змогу зрозуміти, яка поведінка чи висловлювання можуть викликати образу або негативно вплинути на довірливі стосунки між лікарем і пацієнтом. Ми також повинні бути обережними, щоб не стереотипізувати окремого пацієнта відповідно до типової поведінки або звичок культурної групи, до якої він/вона себе відносить.
Самоусвідомлення формується через роздуми над власними культурними нормами, цінностями та потенційними проблемами, які можуть призвести до непорозумінь з іншими.
H Смиренність означає визнання того, що ми, як клініцисти, ніколи не будемо на 100% “культурно компетентними”, і що ми завжди повинні бути готовими вчитися і постійно змінювати свої власні уявлення та упередження. Ми ніколи не повинні бути занадто самовпевненими, щоб вибачитися після культурного непорозуміння або невдачі, і завжди повинні бути відкритими для навчання з перших вуст інших про їхній досвід.

Таблиця 1: Експрес-курс з культурної компетентності (адаптовано з Rust та ін.(12))

Практичні поради для культурно різноманітної комунікації( edit | edit source )

Наступні поради надають деякі рекомендації щодо міжкультурної комунікації:

 • Емпатія є життєво важливою. Пацієнти часто звертаються до медичного працівника лише після власних спроб лікування, і вже будуть тривожними та виснаженими.(3) Ви, як працівник сфери охорони здоров’я, повинні бути емпатичними:
  • Брати участь у теплих, підтримуючих розмовах і демонструвати намагання зрозуміти точку зору пацієнта.
  • Відкласти на секунду наукові переконання і цінності і утриматися від спроб впливати на своїх пацієнтів у науковому напрямку, якщо наука не є їхньою системою переконань.
  • Будьте обережні і не допускайте жодних оціночних висловлювань, які пацієнт може сприйняти як несхвальні (вербальні чи невербальні), а навпаки, підкріплюйте спроби пацієнта та його позитивну поведінку, спрямовану на поліпшення стану здоров’я.(10)
 • Звертаючись до пацієнта, будьте більш офіційними. Використовуйте прізвище (пан/пані XYZ), а не імʼя, доки пацієнт не вкаже, що він віддає перевагу більш неформальному зверненню. Легше трохи послабити формальність, ніж потім її посилювати.(10)(12)
 • Розгляньте подружню та гендерну поведінку в різних культурах. Для деяких з них неприйнятно лікуватися у лікаря протилежної статі, або для чоловіка/дружини залишатися в кімнаті очікування, поки його/її друга половинка має сеанс.(12) Будьте активними і запитуйте про переваги заздалегідь, а не робіть припущення (наприклад: “Чи хотіли б ви, щоб ваш чоловік прийшов разом з вами?” або “Доброго дня, пане Сміт, ви можете прийти разом з нами“).
 • Створіть середовище, в якому пацієнти можуть бути відкритими і чесними, особливо щодо поточного менеджменту їхнього стану. Наприклад, вони можуть соромитися розповідати про те, що намагалися звертатися до народної медицини, хоча це може бути важливою інформацією для лікаря. Розпочніть розмову з простих запитань, щоб отримати більше інформації про повсякденну діяльність пацієнта (наприклад, попросіть його розповісти про роботу, заняття спортом чи сім’ю). Потім попросіть пацієнта розповісти про причину візиту своїми словами.(10)
 • Пам’ятайте про потенційні відмінності у поглядах на здоров’я. Ваш пацієнт не обов’язково поділяє ваші наукові погляди на здоров’я, хворобу і тіло. Проявляйте повагу, намагайтеся з’ясувати, як пацієнт сприймає свою хворобу, і намагайтеся пристосуватися до його поглядів, щоб краще зрозуміти його реальність. Залишайтеся ввічливими і турботливими.(10)
 • Пам’ятайте про вплив вірувань у надприродне. Якщо пацієнт вважає, що його хвороба викликана прокляттям, він не збирається брати на себе повну відповідальність за її лікування. Спробуйте зрозуміти пацієнта з його точки зору, ставлячи такі запитання: “Чи існують інші стресові чинники, які можуть відігравати певну роль у вашій хворобі? Які, на вашу думку, причини захворювання? Яку терапію ви вважаєте необхідною?” (10)
 • Довіра передує стосункам. Якщо культурні відмінності обмежують потік спонтанних добрих стосунків, не зупиняйтеся. Зосередьтеся на створенні бази взаємної поваги та довіри, на якій згодом будуть побудовані більш відкриті стосунки.(12)
 • Утримуйтеся від використання власної (або місцевої) культурної мови, сленгу або сигналів руками .(12) Вони можуть бути абсолютно неправильно інтерпретовані представниками іншої культури, або, якщо пацієнти не розуміють їх, вони можуть відчувати себе ізольованими. Загалом, це підвищує ризик неналежної комунікації.
 • Будьте обережні з дотиками. Для фізичних терапевтів дотик до пацієнтів – це найприродніша річ, яку ми можемо робити. Це не обов’язково є прийнятною поведінкою в усіх культурах.(12) Перед початком терапії перевірте, чи можна доторкатися до пацієнта (рекомендується додати це питання до форми інформованої згоди). Навіть якщо пацієнт згоден, поговоріть з ним/нею перед тим, як входити в його/її особистий простір або вступати в тілесний контакт.
 • Побудуйте добрі стосунки з членами сім’ї пацієнта, особливо у випадку госпіталізації. У багатьох культурах члени сім’ї відіграють важливу роль у догляді та підтримці пацієнта.(12) Вони можуть допомогти у подоланні розбіжностей у спілкуванні, іноді допомагають з перекладом, а також беруть активну участь у спільному прийнятті рішень.(3)
 • Завжди обговорюйте необхідність рекомендованої вами терапії, а не нав’язуйте її пацієнтові в менш критичних випадках. Поясніть пацієнтові важливість запропонованого плану менеджменту і переконайтеся, що він його розуміє, замість того, щоб просто наполягати на його дотриманні.(10)
 • Намагайтеся передбачити і визначити, як пацієнт відреагує на поганий прогноз, і спілкуйтеся з ним відповідно. Особистість пацієнта часто є основним компонентом того, як він сприймає погані новини, але культурна поведінка також може відігравати важливу роль.(10)
 • Переконайтеся, що в процесі комунікації втрачається якомога менше інформації. Після медичної бесіди переконайтеся, що пацієнт все зрозумів, попросивши його повторити рекомендований режим терапії або детально записавши всі конкретні вказівки, яких він повинен дотримуватися (наприклад, щодо реабілітації або вживання ліків). Наприкінці інтерв’ю пацієнту необхідно дати можливість поставити запитання і прояснити будь-які неточності.(10)

Результатом хорошої міжкультурної комунікації є довірливі та змістовні стосунки. Такі стосунки між клініцистом і пацієнтом визначаються здатністю обох сторін перетинати два культурні контексти надання медичної допомоги. Клініцисти, які сприяють ефективному міжкультурному процесу надання медичної допомоги, демонструють поєднання компетентності та знань. Вони сприймають пацієнта як людину, вони комунікабельні і добрі, і приймають роль підтримки сім’ї.(3) Після того, як пацієнт покине вашу палату, ви повинні заслужити його довіру, і він не повинен соромитися повернутися для подальшого спостереження або зв’язатися з вами з будь-якими питаннями, пов’язаними з лікуванням.

Клінічне навчання “Думай про культурне здоров’я”( edit | edit source )

Практичні приклади невдалої міжкультурної комунікації( edit | edit source )

Нижче наведено кілька прикладів відомих людей та брендів, які переступили культурні кордони. Всі ці дії були справді дуже добрими намірами, але, на жаль, не були добре продуманими. Багато принижень можна було б уникнути, якби була ліпша культурна чутливість. Поміркуйте над цими інцидентами і спробуйте визначити, яких помилок було допущено у сфері комунікації, і як можна було б краще ними керувати.

1. Коментар з крикету на півдні

2. Просто проведіть… дослідження перед запуском продукту

3. Коли в Римі (або Пенджабі)

4. Не в тому місці, не в той час

5. Руки, щоб я їх бачив!

6. Попелюшка в контексті

7. Нікаб необхідний чи непотрібний?

Посилання(edit|edit source)

 1. 1.0 1.1 1.2 Bernaciak, E., Farbicka, P., Jaworska-Czerwińska, A., Nartowicz, M., Juraszek, K.M.,Problems of multiculturalism in the Polish health care system. J. Educ. Health Sport. 2018. 8, 285–302.
 2. 2.0 2.1 Desmet, K., Ortuño Ortín, I., Wacziarg, R.,Culture, ethnicity, and diversity. American Economic Review. 2017 Sep;107(9):2479-513.
 3. 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 Degrie, L., Gastmans, C., Mahieu, L., Dierckx de Casterlé, B., Denier, Y.,How do ethnic minority patients experience the intercultural care encounter in hospitals? A systematic review of qualitative research. BMC Med. Ethics. 2017 Dec;18(1):1-7.
 4. 4.0 4.1 4.2 Holden, K., McGregor, B., Thandi, P., Fresh, E., Sheats, K., Belton, A., Mattox, G., Satcher, D.,Toward Culturally Centered Integrative Care for Addressing Mental Health Disparities among Ethnic Minorities. Psychol. Serv. 2014. 11, 357–368.
 5. Kmietowicz, Z., Ladher, N., Rao, M., Salway, S., Abbasi, K., Adebowale, V.,Ethnic minority staff and patients: a health service failure. BMJ. 2019;365:I2226
 6. Tai DBG, Sia IG, Doubeni CA, Wieland ML. Disproportionate impact of COVID-19 on racial and ethnic minority groups in the United States: a 2021 update. J Racial Ethn Health Disparities. 2022 Dec;9(6):2334-9.
 7. Hill J, Rodriguez DX, McDaniel PN. Immigration status as a health care barrier in the USA during COVID-19. J Migr Health. 2021;4:100036.
 8. Alkhaled T, Rohde G, Lie B, Johannessen B. Navigating the care between two distinct cultures: a qualitative study of the experiences of Arabic-speaking immigrants in Norwegian hospitals. BMC Health Serv Res. 2022 Mar 26;22(1):400.
 9. Degrie L, Dierckx de Casterlé B, Gastmans C, Denier Y. ‘Can you please hold my hand too, not only my breast?’ The experiences of Muslim women from Turkish and Moroccan descent giving birth in maternity wards in Belgium. PLoS One. 2020 Jul 29;15(7):e0236008.
 10. 10.00 10.01 10.02 10.03 10.04 10.05 10.06 10.07 10.08 10.09 10.10 10.11 10.12 10.13 10.14 10.15 10.16 10.17 Bakić-Mirić, N.M., Butt, S., Kennedy, C., Bakić, N.M., Gaipov, D.E., Lončar-Vujnović, M., Davis, B.,Communicating with patients from different cultures: Intercultural medical interview. Srp. Arh. Celok. Lek. 2018. 146, 97–101.
 11. American Physical Therapy Association. Developing Diversity in Physical Therapy: The Importance of Cultural Competence. Published 11 September 2013.
 12. 12.00 12.01 12.02 12.03 12.04 12.05 12.06 12.07 12.08 12.09 12.10 Rust, G., Kondwani, K., Martinez, R., Dansie, R., Wong, W., Fry-Johnson, Y., Woody, R., Daniels, E., Herbert-Carter, J., Aponte, L., Strothers, H.,A crash-course in cultural competence. Ethn. Dis. 2006. 16, S3-29.
 13. Tucker, C.M., Herman, K.C., Ferdinand, L.A., Bailey, T.R., Lopez, M.T., Beato, C., Adams, D., Cooper, L.L.,Providing Patient-Centered Culturally Sensitive Health Care: A Formative Model. Couns. Psychol. 2007. 35, 679–705.
 14. HHS Office of Minority Health. Think Cultural Health Case Study: Culturally tailored healthcare in orthopedics. Published 8 August 2016.
 15. HHS Office of Minority Health. Think Cultural Health Case Study: Cultural and religious beliefs. Published 8 August 2016.
 16. HHS Office of Minority Health. Think Cultural Health Case Study: Culturally tailored health care in obstetrics. Published 8 August 2016.


Професійний розвиток вашою мовою

Приєднуйтесь до нашої міжнародної спільноти та беріть участь в онлайн курсах для фахівців з реабілітації.

Переглянути доступні курси