Концептуальні моделі обмежень життєдіяльності та функціонування

Вступ(edit | edit source)

Моделі обмеження життєдіяльності та функціонування – це інструменти, які використовуються для визначення порушень, а віднедавна і функціонування, які застосовуються урядами та суспільством для розробки стратегій і політики, спрямованих на задоволення потреб тих, хто втратив функціональні можливості внаслідок стану здоров’я, хвороби або травми. Хоча вони забезпечують основу, в якій ми можемо отримати розуміння порушень, обмеження життєдіяльності та функціонування, навколо цих моделей існує багато суперечок і дискусій. Загалом ці моделі показують або відображають, як суспільство забезпечує або обмежує доступ до роботи, товарів, послуг, економічного впливу та політичної влади для людей з обмеженнями життєдіяльності або втратою функцій, а також дають певне уявлення про ставлення, концепції та упередження, що існують у суспільстві. Ці моделі змінювалися разом зі змінами в суспільстві, і розуміння розвитку та використання цих моделей може надати нам безперервну картину змін у ставленні суспільства до обмеження життєдіяльності та втрати функціонування. (1)

Медична модель( редагувати | редагувати джерело )

Історично підходи до здоров’я і хвороби були дуже сфокусовані на медичній або біологічній моделі, де погане самопочуття людини вважалося виключно пов’язаним з патологією і лікувалося суто медичними засобами. Останнім часом мислення змістилося в бік більш функціональної моделі. Медична або біомедична модель інвалідності зосереджена на патології та порушеннях, яка описує обмеження життєдіяльності як наслідок стану здоров’я, захворювання або травми/пошкодження, які можуть порушити функціонування людини у фізіологічному або когнітивному плані. Вона зосереджується на профілактиці або лікуванні захворювання, яке, як правило, здійснюється під керівництвом лікаря, який керує наданням послуги, і саме він є особою, що приймає рішення в цьому процесі. Ця модель викликала багато невдоволення, оскільки дехто вважає, що вона передбачає кілька некорисних уявлень про природу обмеження життєдіяльності. Ця модель народилася під час Першої світової війни, коли існувала сильна філософія щодо лікаря, який говорив пораненим військовослужбовцям, як поводитися, як одужати і як якнайшвидше повернутися до виконання своїх обов’язків. Така модель могла бути доречною в тому культурному контексті, але не в сучасному суспільстві.

Соціальна модель( редагувати | редагувати джерело )

“Соціальна модель розглядає обмеження життєдіяльності як щось соціально сконструйоване Обмеження життєдіяльності створюється фізичними, організаційними та поведінковими бар’єрами, і їх можна змінити та усунути. Це дає нам динамічну і позитивну модель, яка говорить нам, в чому полягає проблема і як її вирішити. Вона відводить нас від позиції “звинувачення” людини в її недоліках. Вона стверджує, що порушення є і завжди будуть присутні в кожному відомому суспільстві, і тому єдиною логічною позицією є планування та організація суспільства таким чином, щоб воно включало, а не виключало людей з обмеженнями життєдіяльності”.
Barbara Lisicki, 2013 (3)

Соціальні моделі обмежень життєдіяльності розглядають їх не як основний медичний стан або патологію, а скоріше як вторинний по відношенню до соціального, законодавчого та світоглядного середовища, в якому живе людина, що найкраще описується визначенням обмеження життєдіяльності від Міжнародної організації людей з обмеженнями життєдіяльності:
(3)

“втрата або обмеження можливостей брати участь у нормальному житті громади нарівні з іншими через фізичні або соціальні бар’єри”.

Хоча здібності людини можуть бути різними,обмеження життєдіяльності є вторинним по відношенню до суспільства, яке або активно дискримінує людину з порушеннями, або не враховує її специфічні індивідуальні потреби. Наприклад, людина з втратою слуху є особою з обмеженнями життєдіяльності не через саму втрату слуху, а через те, що навколишнє середовище не надає відповідні ресурси для цієї людини. (1)

Тут розглядається різниця між термінами пошкодження і обмеження життєдіяльності, де термін “пошкодження” використовується для позначення фактичних ознак, які впливають на людину, таких як нездатність самостійно ходити або дихати, тоді як термін “обмеження життєдіяльності” відноситься до обмежень, спричинених суспільством, коли воно не приділяє належної уваги та не пристосовується до потреб людей з порушеннями. Соціальні моделі ефективно створені для того, щоб захищати автономію та особисті свободи, незважаючи на рівень функціонування.(1)

Таким чином, якщо ця модель спрацює, у повноцінно розвиненому суспільстві не повинно бути людей з обмеженнями життєдіяльності, оскільки усунення поведінкових, фізичних та інституційних бар’єрів покращить життя людей з обмеженнями життєдіяльності та забезпечить їм однакові можливості на рівних засадах.

Модель розвитку людини – процес виникнення обмеження життєдіяльності (HDM-DCP)( редагувати редагувати джерело )

Створена з метою адаптації, реабілітації, соціальної участі та реалізації прав людини людей з обмеженнями життєдіяльності та їхніх сімей, програма спрямована на Розвиток людини – процес виникнення обмеження життєдіяльностіце концептуальна модель, метою якої є документування та пояснення причин і наслідків захворювань, травм та інших впливів на розвиток людини. Дослідження, проведене Patrick Fougeyrollas у 1988 році, призвело до розробки початкової моделі у 1998 році,(6) яка відрізнялася від інших моделей людського розвитку того часу тим, що включала поняття “фактори ризику”, “системи органів” та “здібності”, а також була першим вступом до виміру факторів навколишнього середовища, що підкреслював взаємодію між порушеннями, обмеженнями життєдіяльності та перешкодами навколишнього середовища, і визначав обмежуючи життєдіяльність ситуації як результат цієї взаємодії. (6)

Рисунок 1. Модель розвитку людини та процес виникнення обмеження життєдіяльності

Ця модель визнає роль, яку відіграє реабілітація, дозволяючи людині зміцнити свої здібності, одночасно компенсуючи втрату функцій, і вважає, що “фактори навколишнього середовища”, які знаходяться в оточенні людини або населення, можуть бути як сприятливими, так і перешкоджаючими, наприклад, упередження, відсутність допомоги або ресурсів, відсутність доступності вдома і в школі, проблеми з отриманням адаптованої друкованої інформації або пересуванням за допомогою доступних знаків. Вона дозволяє нам бачити вплив середовища і надає нам показник якості соціальної участі, який вимірюється в континуумі або шкалі від оптимальної ситуації соціальної участі до ситуації повного обмеження життєдіяльності.(6)

Біопсихосоціальна модель( редагувати | редагувати джерело )

Біопсихосоціальна модель обмеження життєдіяльності – це спроба врахувати як соціальну, так і біомедичну моделі обмеження життєдіяльності. Вперше концептуалізована George Engel у 1977 році, вона припускає, що для розуміння стану здоров’я людини необхідно враховувати не лише біологічні фактори, але й психологічні та соціальні фактори (7).

 • Біо (фізіологічна патологія)
 • Психо (думки, емоції та поведінка, такі як психологічний дистрес, страх/переконання про уникнення, поточні методи подолання та атрибуція)
 • Соціальні (соціально-економічні, соціально-середовищні та культурні фактори, такі як: питання роботи, сімейні обставини та пільги/економіка)

Традиційно в рамках медичної моделі основні навички лікаря найчастіше пов’язані з патологією та порушеннями, тоді як навички фахівців з охорони здоров’я та соціальної допомоги більше базуються на активності та участі, в той час як в рамках біопсихосоціальної моделі реабілітаційна команда повинна бути здатною зробити інформований огляд, враховуючи всю людину, і забезпечити цілісний підхід до реабілітації, орієнтований на особистість.

Міжнародна класифікація функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я Всесвітньої організації охорони здоров’я ґрунтується на біопсихосоціальній моделі. Включення аспектів здоров’я в модель обмеження життєдіяльності викликає певні суперечки з боку прихильників соціальної моделі обмеження життєдіяльності, оскільки вони визначають обмеження життєдіяльності виключно як наслідок відсутності реакції суспільства на зміну навколишнього середовища для пристосування його до потреб людини. Повна версія МКФ є детальним і об’ємним документом, в якому визнається важливість не лише опису функціонування індивіда, але й поміщення такого функціонування в його соціальний контекст. (8)

Висновок(edit | edit source)

Ці концептуальні моделі не повинні використовуватися виключно для визначення обмеження життєдіяльності, але повинні враховувати функціонування і, що більш важливо, забезпечувати розуміння впливу порушень і контекстно-специфічних факторів на функціонування. Моделі застосовуються для кількісної та якісної оцінки обмеження життєдіяльності та функціонування, для інформування про потреби та ресурси, моніторингу витрат, спрямування соціальної політики та максимального підвищення обізнаності та прийняття в усьому світі.(9).

Реабілітаційна медицина повинна зосередитися на функціонуванні, яке вважається загальним терміном для позначення функцій організму, структур тіла, активності та участі. Він позначає позитивні аспекти взаємодії між людиною (зі станом здоров’я) і контекстуальними факторами (факторами навколишнього середовища та особистими факторами) і фокусується на активності та участі, намагаючись оптимізувати їх відповідно до того, що є найбільш важливим для людини, яка бере участь у процесі, що визначається через постановку цілей. Хоча елементи патології та порушення можуть потребувати усунення, загальна мета або завдання повинні ґрунтуватися на рівні активності або участі, щоб “оптимізувати функцію”.(8)(9)

Тому реабілітаційна медицина не применшує важливість діагнозу та порушень, але розглядає їх як частину цілого спектру управління для досягнення цілей людини та оптимізації функцій.

Посилання (edit | edit source)

 1. 1.0 1.1 1.2 Whiteneck G. Conceptual models of disability: past, present, and future. InWorkshop on disability in America: A new look 2006 Feb 27 (pp. 50-66). Washington: National Academies Press.
 2. Social and Behavioral Sciences at Bethel Univ. Models of Disability. Available from: https://youtu.be/r3ezHVM3XOE(last accessed 30/06/21)
 3. 3.0 3.1 Inclusion London. The Social Model of Disability Fact Sheet. Available from: https://www.inclusionlondon.org.uk/disability-in-london/social-model/the-social-model-of-disability-+and-the-cultural-model-of-deafness/ (Accessed on 20 June 2021)
 4. Shonaquip. Social Models of Disability Animation. Available from: https://youtu.be/MftKzY15_Vg(last accessed 30/06/21)
 5. Geoff Adams-Spink. Social Model Animation. Available from: https://youtu.be/9s3NZaLhcc4(last accessed 30/06/21)
 6. 6.0 6.1 6.2 International Network on the Disability Creation Process. The HDM-DCP Model – History of the Model. Available from: https://ripph.qc.ca/en/hdm-dcp-model/history-of-the-model/ (accessed on 26/06/2021)
 7. Gatchel, Robert J., Peng, Yuan Bo, Peters, Madelon, L.; Fuchs, Perry, N.; Turk, Dennis C. 2007 The biopsychosocial approach to chronic pain: Scientific advances and future directionsfckLR Psychological Bulletin, Vol 133(4), 581-624
 8. 8.0 8.1 The ICF: An Overview. Available at: https://www.wcpt.org/sites/wcpt.org/files/files/GH-ICF_overview_FINAL_for_WHO.pdf
 9. 9.0 9.1 Berghs M, Atkin K, Graham H, Hatton C, Thomas C. Scoping models and theories of disability. InImplications for public health research of models and theories of disability: a scoping study and evidence synthesis 2016 Jul. NIHR Journals Library.


Професійний розвиток вашою мовою

Приєднуйтесь до нашої міжнародної спільноти та беріть участь в онлайн курсах для фахівців з реабілітації.

Переглянути доступні курси